Podporte občianske združenie Tinichrisi - Joga pre každého o.z. / Registrácia

Podporte OZ TiniChrisi - Joga pre každého, dobrovoľným príspevkom.
číslo účtu: 2401140548/8330 (IBAN: SK63 8330 0000 0024 0114 0548)
IČO: 50 623 770
DIČ: 21 20 410 985 
Email: oz@tinichrisi.sk

Občianske združenie TiniChrisi – Joga pre každého, o.z. vzniklo za účelom rozvíjať aktivity na všestranné ozdravenie životného štýlu obyvateľstva cestou cieľavedomej výchovy a osvety. Výchovou viesť ľudí k aktívnej starostlivosti a zodpovednosti za svoje zdravie prostredníctvom zmeny životného štýlu, k pohybovým aktivitám, k pozitívnemu mysleniu a konaniu, zodpovednosti k sebe a voči spoločnosti, k prírode a k životnému prostrediu. Napĺňaním tohto poslania naše občianske združenie prispieva k dosiahnutiu harmónie duševných a fyzických síl človeka a k prevencii civilizačných ochorení, čím napomáha celospoločenskému záujmu.

Prostriedky na dosiahnutie uvedených cieľov občianskeho združenia dosahuje metódami vychádzajúcimi z tradičnej jogy – Aštanga jogy podľa Paťandžaliho – a to pestovaním jogových telesných cvičení, duševnej hygieny, psychickej autoregulácie, relaxačných a koncentračných metód, úpravou stravovacích návykov. Metódy klasickej jogy občianske združenie upravuje a prispôsobuje potrebám súčasného človeka, kultúrnemu a spoločenskému prostrediu Slovenska, zohľadňujúc najnovšie poznatky vedy v medicíne najmä v rehabilitácií a fyzioterapií.
Občianske združenie TiniChrisi – Joga pre každého, o.z zo svojej činnosti zásadne vylučuje ideologickú, politickú a náboženskú náplň. Občianske združenie tiež povinne nepodlieha zvyklostiam, rituálom, metodike a pravidlám činnosti iných smerov jogy a ich zahraničným a domácim organizáciám, resp. ich riadiacim osobnostiam.
Pre zabezpečenie rozvoja svojej činnosti a pre dosiahnutie svojho poslania má občianske združenie dobrovoľných cvičiteľov a inštruktorov akreditovaných MŠ. Pritom môže spolupracovať s organizáciami a osobami príbuzného zamerania na dosiahnutie potrebného odborného kvalifikačného stupňa budúcich učiteľov jogy.
Občianske združenie TiniChrisi – Joga pre každého, o.z môže spolupracovať s inými organizáciami a odborníkmi zameranými na jogu a na oblasti blízke jej zameraniu, ako napr. školstvo, zdravotníctvo, psychológia, výživa a pod.
Občianske združenie TiniChrisi – Joga pre každého, o.z môže nadväzovať spoluprácu i so zahraničnými odborníkmi a jogovými strediskami za účelom výmeny informácii, skúsenosti, študijných pobytov a pod.

Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä
- organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, prednášky, cvičenia a inštruktáže pre iné          
  organizácie a verejnosť a viacdňové kurzy s náplňou jogy na horách a pri mori,
- viesť cvičenia jogy vo forme krátkodobých i dlhodobých kurzov v obciach,
- vydávať metodické a študijné materiály pre členov i nečlenov, záujemcov o jogu,
- presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a
- uskutočňovať iné podporné aktivity.

Členstvo v združení je dobrovoľné a členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.

Členovia združenia majú právo:
- podieľať sa na činnosti združenia,
- voliť a byť volený do orgánov združenia,
- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

Členovia združenia majú povinnosti
- dodržiavať stanovy združenia,
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
- platiť členské príspevky,
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Zánik členstva
- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na    zasadnutí najvyššieho orgánu
- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
- zánikom združenia,
- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
- vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

stanovy O.Z.